Telekinesium - vervolg

 

De belangrijkste karakteristieken van Telekinesium

 1. Tijdloze kunst
  - niet gebonden aan modes, stijlen of hypes;
  - een interactieve performance, zowel van de individuele aanschouwer als van alle aanschouwers als collectief (ook uit het verleden of de toekomst);
  - een ontdekkingstocht naar de eigen én de collectieve capaciteit van het brein, de geest;
  - in feite ook afstandloos, want participatie is mogelijk via internet, webcam;
  - kan een uitlaatklep zijn voor een gevoel van onrust, onvrede, gemis of verlorenheid die kan bestaan bij veel mensen;
  - het geeft op een simpele manier uiting aan iets, wat (een deel van) de mensheid zich altijd al heeft afgevraagd;
  - mogelijk dekt het een zekere behoefte naar een zekere spiritualiteit, enigszins verloren in de moderne maatschappij die zich zo fundamenteel richt op het materiële: dat wat tastbaar en meetbaar is;

 2. Toeristische atractie voor de stad
  - het is niet enkel een kunstwerk, het is een toeristische atractie op zich, uniek in zijn soort;
  - iedereen kan ervan genieten of aan deelnemen: niet beperkt tot specifieke doelgroepen of sectoren uit de maatschappij;
  - openbaar en transparant;
  - het is 24/24 toegangkelijk zonder tijdslimiet (evt. openingstijden rijksmuseum/museumplein?);
  - het is makkelijk, legt zichzelf uit, is voor iedereen begrijpelijk, in alle talen: simpeler kan gewoon niet;
  - er is niks voor nodig: afspraak, wachten in een rij, speciale uitrusting, voorbereiding, kennis of capaciteit;
  - geen limiet van publiek (mocht het ooit zover komen, dan betekent het dat er ondertussen ook middelen beschikbaar zijn voor oplossingen)

 3. Tegelijkertijd ook wetenschappelijk onderzoek
  - Telekinesium is in feite ook een experiment dat antwoord zoekt op een vraag die de mens al sinds heugenis bezighoudt;
  - het kan als baanbrekend beschouwd kan worden: het eerste volledig openbaar en transparant experiment met onbeperkte participatie naar de eventuele paranormale begaafdheid van de mens. Alle voorgaande onderzoeken zijn altijd kortstondig en kleinschalig geweest, beperkt tot één individu of een klein groepje, over het algmeen uitgevoerd voor of in besloten kring en met moeilijk verifieerbare resultaten;
  - Telekinesium is in principe doorgaand en met onbeperkte participatie, waarin zich ook een mogelijk cumulatief aspect kan laten gelden;
  - de doelstelling beperkt zich niet tot het oplichten van de bol, dat is vooral om te focussen. Dankzij het feit, dat een grote groep mensen zich collectief op hetzelfde concentreert, inclusief degenen die mee doen via internet, kunnen er zich neveneffecten voordoen die mogelijk net zo belangrijk/interessant zijn, 
  - het staat open voor externe input, aanpassing of uitbreiding en laat als zodanig ook collectieve inspiratie en creativiteit toe;
  - het sluit aan op de huidige maatschappelijke mindset waarin termen zoals "Mind over matter", "We are one" en "Collective Energy" zich in toenemende mate verspreiden. Er duiken onzekerheidsprincipes op in de klassieke wetenschap onder de kwantummechanica, waarmee tastbaarheid en meetbaarheid niet altijd meer gegarandeerd zijn en er worden nieuwe theoriën geformuleerd die stellen dat alles "vibratie" is of onderling verbonden (string theory). Op vrij grote schaal bestaan er experimenten op internet die de kracht van de intentie onderzoeken.

 4. Publiek
  Het publiek voor Telekinesium kan uitgesplitst worden in drie groepen:
  - degenen die overtuigd geloven dat zijzelf of in elk geval de mens deze begaafheid heeft;
  - zij die hierin wíllen geloven;
  - personen die er niet specifiek in geloven, maar toch nieuwsgierig genoeg zijn om het te willen proberen.
  Ook al is het moeilijk in te schatten in hoeverre het zich vertaalt naar bezoeken aan Telekinesium, het lijkt duidelijk dat in Europa alleen al het totale aantal potentieel geïnteresseerden in de miljoenen kan lopen. Niet alleen nu, maar ook in de komende generaties, omdat het aansluit op tijdloze een diepere menselijke behoefte en interesse.
  Een deel van het publiek zal terloops Telekinesium bezoeken, wanneer ze toch al in Amsterdam zijn, maar een ander deel van het publiek zal bestaan uit mensen die specifiek naar Amsterdam komen, omdát Telekinesium daar staat.

 5. Looptijd
  Het project wil en kan niet pretenderen een snelle, tijdelijke hit zijn. Het wil juist op gedegen wijze een serieuze kans geven aan het beantwoorden van een vraagstuk wat waarschijnlijk al on(der)bewust bij de meesten leeft. We leven in een tijd waarin snelheid van oplossing, resultaat en met name return on investment de boventoon voert, maar we kunnen in feite niet overtuigend stellen, dat dat ook het meest wenselijke resultaat oplevert. In die zin kan Telekinesium in feite ook niet een resultaat garanderen, want er bestaan geen voorgaande referenties. De enige manier om te ontdekken of het werkelijk steekhoudend is, is het de kans te geven zich te tonen, met andere woorden: gewoon uitvoeren en de tijd geven.
  In dit kader is het niet 'nodig' dat Telekinesium voor altijd in de vijver op het Museumplein moet staan, ook al heeft dat de voorkeur, maar in elk geval wel de eerste vier jaar, zodat het concept profijt heeft van het reeds bestaande bezoekersaantal, totdat Telekinesium zelf voldoende bekendheid heeft om 'op eigen kracht' publiek te trekken, eventueel op een andere lokatie. Door een begin te hebben op het Museumplein wordt het verkrijgen van die nodige initiële bekendheid aanzienlijk versneld.

 6. 'Collaterale' voordelen
  - het is zeer innovatief en kan daarom vrij snel, gedurende langere tijd spin-off en nieuwe bedrijvigheid genereren voor Amsterdam;
  - versterkt het image van Amsterdam/Nederland als pionier, vooruitstrevend, niet bang om out of the box te denken en ook nog 's te dóen!
  - stimuleert positieve energie en saamhorigheidsgevoel;
  - vreedzaam en vreedzaamheid bevorderend;
  - beperkt discriminatie op alle vlakken;
  - genereert mogelijk positieve effecten op de omgeving, zoals gebeurde in een bekend, maar kortstondig experiment in Washington - link 2 - waarin de criminaliteit meer dan 20% daalde.

 

AFK - amsterdams fonds voor de kunst

In relatie tot de doelstelling en enkele criteria van het AFK, lijkt Telekinesium redelijk te voldoen (onderlijnd):
Het AFK steunt vooral projecten en programma’s die de belangstelling voor kunst en cultuur vergroten, een breed publiek aanspreken en de pluriformiteit van het kunstaanbod in stand houden. Culturele diversiteit is een maatschappelijk gegeven. Onze focus ligt daarom op projecten waarbij die diversiteit is terug te zien in het aanbod, het publiek en de instelling zelf. Ook steunen we avontuurlijke kunst. Want alleen door te experimenteren kan kunst blijven groeien.

Doelstelling:

 1. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK staat voor ontwikkeling, versterking en veelzijdigheid van de kunsten in Amsterdam. Het AFK realiseert dit door incidentele financiële bijdragen te verstrekken aan kunstenaars, instellingen en overige initiatiefnemers. Uitgangspunten daarbij zijn (artistieke en zakelijke) kwaliteit en het vergroten van publieke belangstelling en waardering voor kunst in Amsterdam.
 2. De regeling Professionele Kunst beoogt de bovenstaande doelstelling van het AFK te realiseren en is van toepassing op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een financiële bijdrage voor een project, programma of een ontwikkelplan. Deze regeling richt zich op het maken en presenteren van kunst en culturele projecten en programma's op het gebied van alle kunstdisciplines en alle dwarsverbanden tussen de verschillende disciplines (behalve het kunst-aspect ook touristische, wetenschappelijke en zelfs spirituele elementen).

Ook het concept "onverwachte" waar de handleiding naar verwijst is aanwezig.